کتاب همه انسانها مثل هم زندگی نمیکنند

اثر ژان پل دوبوا از انتشارات نشر کتاب پارسه - مترجم: صدف محسنی-جایزه گنکور