کتاب من می روم

اثر ژان اشنوز از انتشارات قطره - مترجم: قدیسه قاسمی-جایزه گنکور

از طرف ناشر
نیکبیلیک را، صبحی زیبا، آن دورها دید، توده ی کوچکی که رنگش به زنگار و سیاهی می زد، روی کوه یخی با صخره هایی قابل رؤیت، قربانی قدیمی در ماهوتی ژنده به گل نشسته بود... (از متن کتاب) و تمام داستان تقریبا 180 صفحه ای ژان اشنوز، این نویسنده ی معاصر فرانسوی، به ظاهر در جست وجوی همین کشتی نیکبیلیک است. کشتی ای که قهرمان داستان (به راستی اگر قهرمان مان فرر باشد، چه به نظر قهرمان واقعی برف و یخ بندان و عتیقه های به گل نشسته ی نیکبیلیک اند، نه چیز دیگری) در روندی پیچیده و هیجان انگیز به دنبال آن است. این رمان نه چندان نو، بازمانده ی موج رمان نو ولی در واقع اثری پلیسی ـ جنایی است، نه چیز دیگری. رمانی جنایی که کارآگاه بیش تر از آن که یکی از شخصیت های کتاب باشد، خود نویسنده است و طنازانه وردست کودن کارآگاه، مای خواننده. روایت هوشمندانه ی اشنوز از سفری فارغ از زمان، با بازی های جذابی در زمان به تاروپود هم تنیده شده اند: روندی در یک فصل، در میان میان حال و گذشته. حالی که به گذشته پیوند می خورد و آینده در این میان ناپدید می شود


خرید کتاب من می روم
جستجوی کتاب من می روم در گودریدز

معرفی کتاب من می روم از نگاه کاربران
An ethereal heist novel? Oui oui, mais oui

مشاهده لینک اصلی
The author has a captivating use of words. Perhaps some things were lost in the translation, but still a beautiful read.

مشاهده لینک اصلی
Funny take on a detective novel and the novel of disillusioned middle age.

مشاهده لینک اصلی
I think I was in a bad mood when I read this but I found myself so much more interested in the sideline (mostly female) characters.

مشاهده لینک اصلی
Ce roman est vraiment captivant, on sattache vite à ce personnage et à cette histoire un peu dingue.
A lire jusquau bout et surtout sans sauter de pages.

Bonne lecture.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب من می روم


 کتاب در جست و جوی زمان از دست رفته
 کتاب وصیت نامه ی فرانسوی
 کتاب عاشق
 کتاب مرسو چه کسی را کشت؟
 کتاب مرگ شهریار سنگور
 کتاب صخره تانیوس